Въпроси

Достъп до учебна платформа

Програмата стартира на 11.09.23г и приключва на 31.10.24г., когато се спира достъпа до учебната зона.


Гъвкаво онлайн обучение

Всички курсове са на запис и се отключват поетапно спрямо учебния календар, като всеки участник ще може да учи в удобно за него време, място и темпо на обучение.


Уебинари на живо с лектори

Към всеки основен курс има планирани онлайн уебинари на живо с фиксирани дати, в които лекторите споделят опит, отговарят на въпроси и обсъждат теми от курса и казуси на участниците.

 

Дипломиране

Веднъж годишно се организира PRO празненство с куверти, на което ще раздадем дипломи на успешно завършилите курсисти и ще се забавляваме заедно.

DigitalPRO е лицензиран център за Професионално Обучение към НАПОО от Министерски съвет. (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение).

Този лиценз гарантира на всички участници, че обученията в програмата ни се провеждат съгласно ДОИ (Държавните образователни изисквания) и по закона за професионалното образование и обучение, DigitalPRO има правото да издава държавно признати удостоверения от МОН за придобиване на степен на професионална квалификация в направление “Маркетинг и Реклама“.

След успешното преминаване на финален изпит в програмата DigitalPRO, участниците получават държавно признат документ от МОН, който удостоверява придобитите знания в програмата, както и индивидуални сертификати за всеки преминат курс.

 

Съгласно ДОИ (Държавните образователни изисквания) и по закона за професионалното образование и обучение, всеки одобрен курсист в DigitalPRO трябва да предостави 2 задължителни документа, изискуеми от МОН, за да вземе участие в програмата.

1/ КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО/ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Задължително условие за всеки курсист е да покрива минимално входящо образователно равнище, удостоверено с документ, който доказва, че обучението по което желае да се обучава, не му е противопоказно.

2/ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР

Съгласно чл. 14, ал.3 , задължително условие за всеки курсист е да предостави медицински документ, доказващ, че участието му в обучението не е противопоказно на здравословното му състояние.

Всички курсове в програмата на DigitalPRO съдържат обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на DigitalPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи и напреднали, както и примери и анализи от практиката.

Лекциите се отключват по предварително определена обучителна програма (календар) в ден Понеделник - в 12:00ч на обяд, като ще могат да се гледат неопределен брой пъти, за да може всеки участник да разбере и приложи практически наученото от курса.

Предвид различното темпо на обучение от страна на участниците, решихме да добавим и възможност, която да позволи на всеки курсист да се обучава по собствено усмотрение.

Щом стартира определен курс, всички лекции се отключват наведнъж, така че всеки сам индивидуално да прецени кога и по кое време да ги гледа.

ВАЖНО:

*Отключването на всички лекции е възможно само за съответния курс, който е подред в програмата, а не за предстоящите.

Всеки участник в програмата ще може да задава своите въпроси в затворена Facebook група.

До 11-ти Септември 2023г. ще бъде отворено записването за цялата програма DigitalPRO, но ако желаете, можете да закупите индивидуален курс от програмата, който ви е интересен. 

Всеки курс е с цена от 300лв.

Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация oт DigitalPRO.

Полагането на изпит е по желание на участника.

Да. Към всеки един от основните курсове в програмата на DigitalPRO ще се организират допълнителни уебинари по време на съответния курс.

Уебинарите ще се провеждат със специализиран софтуер във общата Facebook група на DigitalPRO.

Те ще имат за цел да осигурят практическо прилагане на наученото в курса.

Лекторите ще подготвят специални упражнения, чрез които всеки студент да упражни своите теоретични знания на практика. 

За да проверите дали сте се справили успешно, всеки лектор ще предостави решение на всяко от упражненията, като отговаря на вашите въпроси и ви дава допълнителни съвети по време на уебинарите.

Да. Всеки участник ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Също така към всички 8 основни курса, ще се проведат по 4 онлайн уебинара за участниците, където всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по неговите лекции, да разисква теми и да дава обратна връзка по казуси на самите участници.

Към всеки основен курс в програмата на DigitalPRO ще се организират уебинари на живо с лектора на курса, които ще се провеждат онлайн в общата Facebook група.

Уебинарите ще бъдат 2 типа:

 1. Откриващ - с цел представяне на лектора и курса.
 2. Закриващ -  с цел отговаряне на въпроси и обсъждане на теми заедно с лектора.

 

Структура на уебинарите:

Седмица 1


1/ Понеделник - Старт на курса

*Откриващ Уебинар В 19:00ч до 20:00ч  с представяне на лектора и Q&A

 

Седмица 3


4/ Четвъртък - Финален Уебинар с лектора


*Закриващ Уебинар от 19:00ч до 20:00ч с Q&A по курса

6/ Събота / Неделя - Изпит


*За курсове SEO, Google Ads и Facebook се пропуска уебинара с домашно в Седмица 1, тъй като те са изцяло теоретични и с цел поставяне на основа.

 

Важно: 

Уебинари се провеждат единствено за основните 8 курса, тъй като те са обвързани с практически упражнения. Към останалите 12 (бонус курса) не са включени практически задачи. Те са за надграждане на задължителните и основни знания от програмата и не влизат в оценяването на участниците.

Да. Всеки основен курс (първите 8 курса в програмата) ще има свой собствен междинен изпит от 20 тестови въпроса, които ще удостоверяват придобитите теоретични и практически знания от съответния курс.

- Тестовият изпит е с времетраене от 30 минути и оценката се пресмята автоматично на база отговорените въпроси.

- Участник, закупил PRO пакет (с изпити), трябва да спазва заложените дати за изпити, упоменати в календара в учебната платформа на DigitalPRO.

По време на всеки един от основните курсове (от 1-ви до 8-ми) ще се дават практически задачи/домашни, изготвени от лекора.

Чрез последователно извършване на домашните, всеки участник ще може да се подготви постепенно за своята Дипломната работа за края на годината. 

Всеки участник ще получава задачите от Дипломната си работа поетапно по време на всеки курс, но ще му бъде дадена свободата сам да прецени кога да ги извърши - дали по време на самия курс, когато лекторът води своите практически упражнения, или в друго удобно за участника време.


*Изпитите и практическите задачи/домашни са валидни само за участници с PRO пакет, които подлежат на сертификация от МОН. (Участниците със закупен Lite пакет не подлежат на изпити и не получават Удостоверение от МОН.)

*Участник, закупил индивидуален курс от програмата, също има възможност да се яви на изпит, ако желае да получи сертификат от DigitalPRO.

 

НОВ ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ИЗПИТ

В предстоящия сезон на DigitalPRO въвеждаме на нова практика с изпращане на .pdf файл към участниците, в който ще има насоки за подготовка преди изпит и списък с видеа, от които ще бъдат зададени изпитните въпроси в тестовете. Целта е за предоставяне на по-лесен, бърз и качествен процес за преговор и подготовка.

Оценяването в програмата DigitalPRO се състои от:

 • Междинен тестови изпит от 8-те основни курса, които ще сформират крайната оценка за всички основни курсове.

 

 • Тестовият изпит за всеки основен курс е с 20 въпроса и времетраене от 30 минути. Оценката се пресмята автоматично на база отговорените въпроси.

 

*Изпитите са валидни само за участници с PRO пакет, които подлежат на сертификация от МОН. Както и за участници, закупили отделен курс от програмата и желаят да получат сертификат oт DigitalPRO.

 

 • В края на програмата участниците с PRO пакет (сертифициране oт МОН) полагат Държавен изпит, който се състои от 100 тестови въпроса, базирани на изучавания материал oт всеки от 8-те основни курса в програмата. Държавният изпит се полага онлайн в платформата на DigitalPRO, което не ангажира участниците да присъстват на живо.

 

 • Освен Държавен изпит, участникът трябва да изготви Дипломна работа (Дипломната работа ще приеме формата на маркетинг кампания, съставена от нулата - симулация на реална кампания за бизнес). От всеки основен курс (от 1-ви до 8-ми) ще бъдат взети конкретни задачи, които най-често се изпълняват в бизнес среда.

 

 • Всеки участник ще има време до края на месец юни, за да изготви своята Дипломна работа. Ще има възможност сам да разпредели времето си, така че да сформира своя проект възможно най-качествено спрямо своите нужди. За да получи финална оценка за своята Дипломна работа, участникът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да представи минимално решение за поне една задача за всеки от основните модули (от 1-ви до 8-ми). Ако самостоятелно реши, че няма да предостави дори минимално решение по съответен модул, Дипломната работа се анулира и автоматично се поставя оценка "слаб 2". Лекторите ще имат задължението внимателно да проверят Дипломната работа на всеки участник и да върнат своята адекватна обратна връзка.

 

 • Всеки участник ще получава задачите от Дипломната си работа поетапно по време на всеки курс, но ще му бъде дадена свободата на избор сам да прецени кога да ги извърши - дали по време на самия курс, когато лекторът води своите практически упражнения, или в друго, удобно за участника време.

 

 • Крайната оценка на програмата, която ще бъде вписана в Удостоверение от МОН за професионална квалификация, ще бъде сформирана в съотношение 40/60 от Държавния изпит (40%) и Дипломна работа (60%)


Формула:
окончателната оценка в брой точки е равна на 0,4 × получения брой точки от частта по теория на професията (Държавен изпит) + 0,6 × получения брой точки от частта по практика на професията (Дипломна работа).

 • Цифрова оценка = окончателната оценка в брой точки × 0,06.
 • Окончателната оценка от изпита е с количествен и качествен показател с точност до 0,01 и се определя, както следва:
 • за количествен показател от 2,00 до 2,99 - качествен показател "слаб"
 • за количествен показател от 3,00 до 3,49 - качествен показател "среден"
 • за количествен показател от 3,50 до 4,49 - качествен показател "добър"
 • за количествен показател от 4,50 до 5,49 - качествен показател "много добър"
 • за количествен показател от 5,50 до 6,00 - качествен показател "отличен"

  ------

 • Всеки от 8-те основни курса ще има поправителна сесия, която ще даде възможност на участника да постигне по-добър резултат и увеличи шансовете си за по-високи крайни текущи оценки преди полагане на Държавния изпит. 

 • Поправителната сесия НЕ Е ПОВИШИТЕЛНА. От нея могат да се възползват САМО участници с оценка "слаб 2" на някой от редовните изпити или участници, неявили се на изпит в редовна дата. 

Удостоверение от МОН могат да получат САМО участници, закупили PRO пакет.

 

Нужни компоненти:

 

- преминати изпити за основните курсове (от 1-ви до 8-ми) с оценка по-висока от "слаб 2".

- Държавен изпит с оценка - по-висока от "слаб 2".

- Дипломна работа с изготвяне на задачи за всички основни курсове (от 1-ви до 8-ми) с финална оценка - по-висока от "слаб 2".

 

 

 

Да, има поправителна сесия за теоретичните тестове, но САМО за 8-те основни курса в програмата, които участват в цялостното оценяване и сертифициране от МОН.

Поправителната сесия ще даде възможност на участника да постигне по-добър резултат и спечели възможност за полагане на Държавния изпит и изготвяне на Дипломна работа, както и получаване на Удостоверение от МОН.

Поправителната сесия се полага онлайн и е валидна само за участници с PRO пакет, като изпитите не се заплащат допълнително.

Поправителната сесия се провежда в края на програмата.

Поправителната сесия НЕ Е ПОВИШИТЕЛНА. От нея могат да се възползват САМО участници с оценка "слаб 2" на някои от редовните изпити или участници, НЕявили се на изпит в редовна дата. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

Държавният изпит се полага онлайн и обхваща теоретични въпроси САМО от 8-те основни курса в програмата, като отново ще бъде под формата на изпит, но съставен от 100 въпроса и оценяван по различна скала от тази, с която се оценяват междинните изпити.

До Държавен изпит се допускат САМО участници, преминали през изпити за основните 8 курса и имат оценка по-висока от "слаб 2".

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

-  От поправителната сесия може да се възползва участник НЕЯВИЛ се в редовна дата за изпит или с оценка НЕ по-различна от "слаб 2".

- Поправителната сесия НЕ дава възможност за повишаване на оценка.

Всички участници, положили успешно своите междинни изпити и Държавен изпит, ще имат възможност за професионална реализация чрез стаж в компаниите-партньори на програмата DigitalPRO.

Най-добрите и подходящи участници ще имаш шанса да бъдат поканени на интервю и при успешно представяне, ще им бъде предложен стаж.

За да се включите в обучителната програма на DigitalPRO, трябва да изберете един от  от пакетите (Lite или PRO) най-късно до 11-ти Септември, когато е крайният срок за записване. Сумата на пакетите зависи от датите за ранно, нормално и късно записване.

Може да заплатите таксата за участие по 3 начина:

1/ Наведнъж
2/ На 2 равни вноски
3/ На 12 равни вноски с безлихвен кредит от tbi bank

Плащането може да се извърши чрез дебитна/кредитна карта или банков превод.

Единственото условие за избор на PRO пакет, който включва Удостоверение от МОН, е участникът да има завършено образование (до 10-ти клас включително).

При избор на заплащане на таксата на 2 равни вноски, първата вноска трябва да бъде платена при записването ви за програмата (до 11 Септември), а втората вноска - не по-късно от 30 Ноември 2023г.

При НЕплатена втора вноска, достъпът до обучителната платформа се прекратява и ще може да се активира отново, само при доплащането на втората вноска.

Всеки участник може да се запише в DigitalPRO с безлихвен кредит с 0% лихва от tbi bank. Банката партньор предлага възможността за разсрочено плащане на 12 равни месечни вноски , което няма да наруши баланса в личния бюджет на участника.

Всеки участник може да кандидатства през сайта на DigitalPRO, избирайки своя желан пакет и избирайки плащане с tbi bank.

 

Какъв е процесът?

 • 1. Завърши регистрацията за PRO или Lite пакет
 • 2. Служител от Центъра за обслужване на клиенти от tbi bank ще се свърже с теб по телефон
 • 3. След одобрение на заявката от банката ще получиш SMS и emаil със секретен линк, чрез който да прикачиш снимки на личната си карта, за да завършат идентификацията ти.
 • 4. След успешна проверка на снимките ще получиш отново линк с всички документи за онлайн подписване чрез SMS и на email.
 • 5. Служител на tbi bank отново ще се свърже с теб, за да подпишеш дистанционно. Ти трябва само да продиктуваш уникалния код, който си получил на SMS.
 • 6. Подписаният договор и останалите документи ще получиш на email, а ние ще активираме достъпа ти в нашата платформа.

Всеки участник в програмата разполага с достъп до обучителните видеа до 31.10.2024г.

След това достъпът се ограничава, тъй като следва предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Съгласно желанието на организаторите да се адаптират в полза на своите курсисти, те предоставят гаранция за гъвкавост при непредвидени обстоятелства и сигурност за възстановяване на такса за участие.

 

Гаранция за възстановяване на такса

Всеки курсист ще има правото да поиска възстановяване на таксата си за участие не по-късно от официалния старт на програмата DigitalPRO, планирано за 11.09.2023г.

 

Гаранцията за възстановяване НЕ Е валидна за плащане на частичен депозит по време на ранно записване, който служи за гарантиране на място в програмата.

Ако имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Тук може да намерите нашите контакти

Стани DigitalPRO!

Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Be Digital. Be PRO!

последвай ни

Свържете се с нас:
0896 235 344